Větrací jednotky ALTON

Řada sestavných jednosměrných a obousměrných větracích jednotek nové generace, vyvinutá v souladu se Směrnicí ErP.

TECHNICKÝ POPIS

KONSTRUKCE OBECNĚ
Jednotlivé komory jsou samonosné (bezrámové) konstrukce tvořené čtyřmi nosnými sloupky, pevně spojeny se spodním a horním pane- lem, a dvěma bočními panely. Boční panely mohou být otvíratelné, popřípadě snímatelné. Tloušťka sendvičových panelů je 40 mm (ocelový plech tl.1 mm vně i uvnitř). Panely a nosné sloupky jsou vyplněny minerální vatou o hustotě 100 kg/m3. Jednotky jsou osazeny ventilátory s volným oběžným kolem poháněným EC (elektronicky komutovaným) motorem.

TUHOST JEDNOTEK
Tuhost konstrukce jednotek splňuje požadavek třídy D1 dle ČSN EN 1886.

TEPELNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Součinitel prostupu tepla U=0,71 Wm-2K-1 odpovídá klasifikační třídě T2 dle ČSN EN 1886. Faktor tepelných mostů odpovídá klasifikační třídě TB2 dle ČSN EN 1886.

ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Index vzduchové neprůzvučnosti panelu vypočtený dle ČSN EN ISO 717-1 je Rw=42 (dB) Spektrum vzduchové neprůzvučnosti panelů v dB / Hz: 20/63, 22/125, 32/250, 42/500, 44/1k, 52/2k, 59/4k, 63/8k.

HLUK A VIBRACE
Akustický výkon jednotky vyzařovaný do sání a výtlaku, a akustický tlak vyzařovaný do okolí jednotky je funkcí pracovního bodu. Číselné údaje těchto veličin jsou určeny návrhovým a výpočtovým programem PROJEKTANT. Pro snížení akustického výkonu do sání a/nebo výtlaku slouží tlumící komory. Hodnota mechanického kmitání ventilátorové komory nepřesahuje hodnotu vef= 1,0 mm/s.

VNĚJŠÍ NETĚSNOST SKŔÍNĚ
Vnější netěsnost komor odpovídá třídě L2 dle ČSN EN 1886.

HYGIENICKÉ HODNOCENÍ
Jednotky splňují hygienické požadavky z materiálového, konstrukčního i provozního hlediska dle expertízy č. 161643, SZÚ/3877/2016 (č.1.6/pos/16/37).

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE
Izolace je nehořlavá, odpovídá třídě A1 podle ČSN EN 13501-1/2010 („Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.“).

POVRCHOVÁ OCHRANA – BAREVNÉ ODSTÍNY
Panely jsou z vnitřní strany tvořeny pozinkovaným plechem galvanicky zinkovaným 275 g/m2 a z vnější (pohledové) strany lakovaným plechem (FeZn PES J+SF) s polyesterovým lakem s=25 mikronů v barevném odstínu RAL 7035. Nosné sloupky jsou lakové technologií KOMAXIT s=50 mikronů v barevné odstínu RAL 7037.

SPOJOVÁNÍ KOMOR
Spojování komor se provádí jednoduše šrouby M8 s částečně našroubovanými vložkami se závitem, které jsou vsunuty do souosých drážek spojovaných komor. Jednotlivé spoje lze zaslepit krytkou.

PODSTAVNÝ RÁM – NIVELACE
Jednotky, popřípadě samostatné komory mohou být opatřeny 100 mm vysokým rámem s nivelačními patkami, umožňujícími vyrovnání jednotky (komory) v rozsahu 0-20 mm. Podstavný rám lze zvýšit podstavnýma nohama o výšku max. 500 mm.

ZASTŘEŠENÍ – VENKOVNÍ PROVEDENÍ
Jednotky, popřípadě samostatné komory ve venkovním provedení, jsou osazeny vyspádovanou střechou s 50 mm přesahem půdorysu jednotky.

OBSLUŽNÝ PROSTOR
Minimální prostor potřebný pro obsluhu a údržbu jednotek je vyznačen v oddílu ROZMĚRY A HMOTNOSTI na str. 4.

MANIPULACE – ZAVĚŠOVÁNÍ
Podstavný rám je opatřen otvory pro závěsná lana, popřípadě provlečení tyčí pro záchyt závěsných lan.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ, ŘÍZENÍ A SIGNALIZACE
Pro elektrické napájení, řízení a signalizaci slouží svorky umístěné na horním panelu jednotky chráněné tzv.„elektrokanálem“ se snímatelnými víky. Svorky uvnitř elektrokanálu jsou propojené s funkčními prvky uvnitř jednotky.

MĚŘENÍ PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ VZDUCHU
Pro provozní měření průtočného vzduchu slouží tlakový odběr statického tlaku v místě sacího ústí ventilátoru, vyvedený do prostoru elektrokanálu. Tento tlakový odběr najde uplatnění především při provozních zkouškách nebo při použití regulace otáček ventilátoru na konstantní průtočné množství dopravovaného vzduchu.

POUŽITÍ
Jednotku lze uložit na horizontální vodorovnou konstrukci, nebo zvolit podstropní uložení. Jednotky stejné velikosti lze pokládat na sebe tak, aby po stranách spolu lícovaly. Umístění manipulačních dvířek, odnímatelných panelů a krytů je nutno specifikovat v objednávce. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou nebo protipovětrnostním nástavcem. Připojení topného a chladícího okruhu se provede tak, aby rozvod činných tekutin výměníků svojí hmotností a dilatačními sila- mi nepůsobil na výměník a nebránil údržbě a demontáži výměníku z komory.
Jednotky jsou konstruovány pro použití v prostředí obyčejném. Ne- smějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a lepivé a vláknité částice. Jednotky ALTON nejsou plynotěsné. Klimatizační jednotka se nesmí používat k od- sávání výbušných, snadno vznětlivých a hořlavých látek. Filtrace je řešena výměnnými kapsovými, nebo rámovými filtry (G4, M5, F7 a F9) a deskovými kovovými filtry pro záchyt hrubých prachových částic nebo tukových a olejových aerosolů (G2). Vhodným řešením pro provozy s vysokou koncentrací hrubých prachových částic nebo vysokou prašností, je dodávaný dvoustupňový filtr. Ohřev a chlazení jsou zajištěny lamelovými výměníky Cu/Al, elektrickými ohřívači s ne- rezovými žebrovanými topnými tyčemi. Chladící komory jsou vybaveny na straně eliminátorem pro záchyt kapek a vanou se sifonem pro odvod kondenzátu. Další samostatné komory tvoří tlumič hluku, deskový rekuperační a rotační regenerační výměníky nebo klapkové, popř. směšovací komory, tvořené volným prostorem a příslušnými regulačními klapkami..

DOKUMENTY