Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ DODACÍ, PLATEBNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Těmito obchodními podmínkami, platnými od 1.4.2019 se řídí všechny dodávky výrobků a zboží (dále jen zboží) dle přijatých objednávek od kupujících, doručených prodávajícímu od 1.4.2019 a jsou nedílnou součástí každé dodávky.

DOKUMENTY

1) Kupní smlouva

Na základě písemné objednávky vypracuje prodávající návrh kupní smlouvy. Pokud není návrh kupní smlouvy vypracován, platí pro dodávku zboží objednávka kupujícího a písemné nebo telefonické potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vázán návrhem na uzavření kupní smlouvy po dobu pěti pracovních dnů ode dne odeslání návrhu. Smlouva nabývá právní účinnosti potvrzením návrhu kupní smlouvy statutárním nebo zplnomocněným zástupcem kupujícího a doručením (poštou nebo elektronicky) jejího originálu a případně i kopie plné moci prodávajícímu ve výše stanovené lhůtě. V případě nedodržení této lhůty může prodávající od návrhu kupní smlouvy odstoupit nebo posunout termín plnění o počet pracovních dnů, o které nebyla kupujícím dodržena pětidenní lhůta na doručení potvrzeného originálu kupní smlouvy zpět prodávajícímu, o čemž prodávající kupujícího vyrozumí.

2) Předmět smlouvy

Pro rozsah dodávek a prací je směrodatná specifikace uvedená v kupní smlouvě.

3) Termín plnění

Termín plnění uvedený prodávajícím v kupní smlouvě nezahrnuje dobu dopravy zboží pro zákazníka. Při platbě na zálohový list (viz bod č.10b těchto podmínek) je zboží expedováno až po připsání zálohové platby v plné výši na účet prodávajícího nebo po předložení dokladu o úhradě zálohové platby v plné výši. Tato platba musí být provedena minimálně dva dny před termínem plnění. Je-li platba provedena později, může prodávající posunout termín plnění o počet pracovních dnů, o které byla platba zpožděna. V případě, že kupující neuhradí zálohovou platbu ani do pěti pracovních dnů po termínu plnění, může prodávající od smlouvy odstoupit. Při nedodržení termínu plnění prodávajícím může kupující účtovat za každý den prodlení prodávajícímu pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží uvedené v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn odložit expedici zboží kupujícího až do doby úhrady všech pohledávek po lhůtě splatnosti.

4) Místo a způsob dodání

Místem dodání je vždy sídlo prodávajícího. Dodávka zboží je splněna umožněním nakládat se zbožím kupujícímu v místě dodání nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v místě dodání, první pracovní den následující po termínu plnění.
V kupní smlouvě uvede prodávající požadovaný způsob dopravy, který uvedl kupující v objednávce:
a) VEŘEJNÝ PŘEPRAVCE do 48 hod - zajišťuje prodávající na náklady kupujícího. V přepravních dokladech je prodávající povinen uvést adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo určení. Termín doručení zboží na místo určení sdělí prodávající kupujícímu. Kupující je v tomto termínu povinen zajistit převzetí a vyložení zásilky na místě určení. Na vyžádání sdělí prodávající kupujícímu informaci o přepravním čísle zásilky a kontaktu na přepravce. Při převzetí zásilky zkontroluje kupující za přítomnosti řidiče přepravce podle přepravního listu kompletnost a stav zásilky. Pokud zjistí jakoukoliv závadu nebo poškození zásilky, je kupující povinen za přítomnosti řidiče přepravce provést reklamační zápis do přepravního listu a současně informovat prodávajícího a dohodnout s ním další postup. Potvrzení reklamačního zápisu řidičem přepravce na přepravním listu je podmínkou pro uplatnění reklamace zásilky z hlediska počtu dodaných balení (kusů) nebo poškození při přepravě. Pokud kupující nezajistí převzetí a vyložení zásilky na sjednaném místě určení v dohodnutém termínu doručení, je prodávající oprávněn přeúčtovat mu všechny náklady, související s opakovaným doručením zásilky.
b) VLASTNÍ ODVOZ – ze sídla prodávajícího v Hostomicích - zajišťuje kupující. Nebezpečí vzniku
škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží v místě dodání. Pokud kupující neodebere zboží dle kupní smlouvy připravené v místě dodání do pěti pracovních dnů po termínu plnění a pokud toto prodlení nevzniklo chybným jednáním na straně prodávajícího, může prodávající za další dny účtovat kupujícímu náklady na skladování. Ceny za skladování a manipulaci jsou uvedeny v platném ceníku služeb prodávajícího.

5) Balení a obal

Zboží je standardně baleno na EURO paletách, případně atypických paletách, v plastové fólii nebo bez fólie a přepáskované kovovou páskou. Vybrané zboží je baleno do kartónových obalů v plastové fólii nebo bez fólie. Zboží na nožičkách může být expedováno bez palet. Obaly jsou nevratné. Dle dohody s kupujícím může být zboží expedováno bez obalů, jako volně ložené kusy.

6) Průvodní dokumentace

Součástí dodávky jsou příslušné "Provozní a montážní předpisy", "Uživatelské a instalační příručky", záruční listy-dodací listy a ujištění o shodě.

7) Technické podklady

Ke všem technickým, projekčním, montážním, servisním a propagačním podkladům, jakož i protokolům ze zkoušek a měření si společnost ALTEKO s.r.o. vyhrazuje vlastnické a autorské právo. Tyto podklady mohou být kopírovány pouze se souhlasem prodávajícího.

8) Výhrada vlastnického práva ke zboží

Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží dnem splnění všech závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy úplné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. Do té doby zůstává zboží majetkem společnosti ALTEKO s.r.o.. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím (§ 2132).

9) Export zboží

Záměr dále exportovat zboží musí být prodávajícímu oznámen při objednávání zboží a je možný pouze po vydání písemného souhlasu prodávajícího s exportem zboží dle konkrétní kupní smlouvy. Export zboží prostřednictvím třetích osob rovněž není možný bez souhlasu prodávajícího. Při porušení tohoto ujednání je kupující povinen nahradit prodávajícímu škody a náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s porušením exkluzivity jeho partnerů na daném území.

10) Platební podmínky

V kupní smlouvě uvede prodávající požadovaný způsob úhrady:
a) Platba na fakturu se splatností standardně 21 dnů po vystavení faktury. Pokud je na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, je pro provedení úhrady platná splatnost uvedená na faktuře. Při nedodržení splatnosti je účtován úrok z dlužné částky ve výši 0,1% za každý den prodlení.
b) Platba na zálohový list v plné výši s 2% slevou (viz bod č.3 těchto podmínek). Daňový doklad vystaví prodávající po připsání platby na účet prodávajícího a po expedici zboží.
c) Platba v hotovosti s 2% slevou.
d) Dobírka s 2% slevou.

11) Slevy

Prodávající poskytuje kupujícímu slevy z ceny dle platného systému slev společnosti ALTEKO s.r.o.
Sleva dohodnutá v této kupní smlouvě se vztahuje pouze na dodávku dle této konkrétní kupní smlouvy.

12) Odstoupení nebo změna kupní smlouvy

a) Kupní smlouva zaniká odstoupením jedné ze smluvních stran.
b) K odstoupení od kupní smlouvy dochází doručením platného písemného oznámení o odstoupení.
c) Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě zahájení insolvenčního řízení na kupujícím nebo v případě rozhodnutí kupujícího o jeho vstupu do likvidace.
d) Nedodržení dodací lhůty (např. z důvodu prodloužení dodací lhůty ze strany subdodavatele) stanovené v kupní smlouvě je považováno za nepodstatné porušení kupní smlouvy a nezakládá právo na odstoupení od smlouvy.
e) V případě změny kupní smlouvy nebo částečného či úplného zrušení ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s touto změnou či zrušením.

13) Majetek zákazníka

Při záručních nebo servisních opravách ve výrobním závodě prodávajícího je majetek zákazníka evidován, zajištěn a chráněn tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. Pokud by tato situace nastala, hradí veškeré náklady spojené s náhradou či opravou prodávající.

14) Záruční a reklamační podmínky

Prodávající odpovídá jeho prvnímu kupujícímu za to, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu specifikovanému v platné technické dokumentaci nebo, že si zachová vlastnosti dle této dokumentace.
Na zboží uvedené v platném ceníku a na jednotky TANGO a ALTON poskytuje prodávající standardní záruční lhůtu 24 měsíců ode dne dodání a na servisní práce 6 měsíců. Prodlouženou záruku lze sjednat pouze při dodržení specifických podmínek při uvádění zařízení do provozu a servisních a revizních činnostech, které stanoví prodávající a budou specifikovány v kupní smlouvě.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě. Instalace zboží musí být provedena na základě projektu zpracovaného kvalifikovaným projektantem, který navrhne komplexní řešení celého systému dle požadavků uživatele a v souladu s projekčními podklady prodávajícího. Instalaci smí provádět výhradně odborná montážní firma s oprávněním dle Živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů. Před uvedením do provozu musí být provedeny v závislosti na konfiguraci zařízení výchozí revize. Uvedení do provozu musí provést odborně způsobilá firma, která provede zejména zaregulování a zabezpečení jištění a ochrany zařízení s použitím prodávajícím předepsaných nebo doporučených prvků a komponentů a o zaregulování a uvedení zařízení do provozu vypracuje záznam, ve kterém uvede mimo jiné i všechny hodnoty naměřených parametrů.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním a vady vzniklé nesprávným projektem, špatnou montáží, manipulací, zapojením anebo obsluhou, nevhodným skladováním nebo přepravou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, opravou s použitím prodávajícím neschválených dílů, použitím vstupních médií neodpovídajících parametrů, nevhodným použitím, nedodržením provozních podmínek, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby, zásahem do zboží neoprávněnou osobou.
Reklamaci na zboží v záruční lhůtě uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně (e-mailem nebo faxem). V reklamaci kupující uvede popis závady, výrobní číslo reklamovaného výrobku (případně číslo dodacího listu nebo faktury) a místo instalace reklamovaného výrobku. Na základě této písemné reklamace a dle povahy závady dohodne prodávající bez zbytečného odkladu s kupujícím způsob a termín řešení reklamace, zda jí bude nutno řešit na místě instalace nebo ve výrobním závodě. Do této doby nesmí být reklamovaný výrobek demontován. Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit záruční list, záznam o zaregulování a uvedení do provozu a zprávu o výchozí revizi, která byla vypracována před uvedením zařízení do provozu.
Kupující i prodávající se zavazují, že se budou snažit uvést reklamované zboží do provozu v co nejkratším termínu. Vypracování servisního protokolu a rozhodnutí o oprávněnosti reklamace provede servisní technik prodávajícího maximálně do pěti pracovních dnů. V případech nutnosti posouzení vady třetí stranou v co nejkratším termínu.
Náklady kupujícího s uplatněním reklamace nese kupující. V případě uznání reklamace prodávajícím nese přímé náklady reklamačního řízení prodávající. Přímými náklady se rozumí náklady na materiál a práce spojené s opravou vadného zboží. V případě, že reklamace není oprávněná, účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti s odstraněním závady vznikly.
Výběr zboží pro určitý účel provádí a odpovědnost za zvolený výběr a použití nese v plné míře kupující nebo projektant.

15) Odpovědnost za škodu

Prodávající odpovídá za případnou škodu pouze v tom rozsahu, v jakém byla sjednána v příslušné kupní smlouvě. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou způsobené přepravcem.

16) Všeobecná ujednání

Jakékoliv odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami, například konkrétní kupní smlouvou. Odchylky ujednané ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy pozbývají právní účinnosti jakákoliv předchozí ujednání vztahující se k jejímu obsahu. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné jen v písemné formě, potvrzené oběma stranami. Případné nákupní podmínky kupujícího, lišící se od těchto podmínek, nejsou pro prodávajícího závazné ani v případě, že je prodávající výslovně neodmítne. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě prohlášení konkurzu na kupujícího nebo podání návrhu na prohlášení konkurzu na kupujícího nebo v případě rozhodnutí kupujícího o jeho vstupu do likvidace.

17) Rozhodčí doložka

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

18) Zásah vyšší moci

V případě vyšší moci (požár, živelné pohromy, války, stávky, akty státních orgánů nebo jiné události, kterým prodávající nebo dodavatel prodávajícího nemůže zabránit) je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud se s kupujícím nedohodne formou dodatku ke kupní smlouvě. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího o vzniku takové události.

19) Všeobecná ustanovení

Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné změny těchto obchodních podmínek je oprávněn provést prodávající jednostranně s tím, že rozhodující je znění těchto obchodních podmínek platné ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

ALTEKO s.r.o., Dobříšská 578, 267 24 Hostomice, www.alteko.cz, prodej@alteko.cz,, tel.: 311 584 102